त्रैमासिक समाचार पत्र

क्रमांकशीर्षकसालडाउनलोड
जुलाई-सितंबर 20232023डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
अप्रैल-जून 20232023डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
जनवरी-मार्च 20232023डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
अक्टूबर-दिसंबर 20222022डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
जुलाई-सितंबर 20222022डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
अप्रैल-जून 20222022डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
जनवरी-मार्च 20222022डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
अक्टूबर-दिसंबर 20212021डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
जुलाई-सितंबर 20212021डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
अप्रैल-जून 20212021डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
जनवरी-मार्च20212021डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
अक्टूबर-दिसंबर 20202020डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
जनवरी-सितंबर 20202020डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
अक्टूबर-दिसंबर 20192019डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
जुलाई-सितंबर 20192019डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
अप्रैल-जून 20192019डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
जनवरी-मार्च 20192019डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
अक्टूबर-दिसंबर 20182018डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
जुलाई-सितंबर 20182018डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
अप्रैल-जून 20162016डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
जनवरी-मार्च 20162016डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
अक्टूबर-दिसंबर 20152015डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
जुलाई-सितंबर। 20152015डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
अप्रैल-जून 20152015डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
जनवरी-मार्च2014डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
जुलाई-सितम्बर2014डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
अप्रैल-जून2014डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)

इलेक्ट्रॉनिक समाचार पत्र

क्रमांकशीर्षकसालडाउनलोड
तकनीकी समाचार2022डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
तकनीकी समाचार2022डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
प्रसंस्करण प्रगति अंक 22021डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
प्रसंस्करण प्रगति अंक 12021डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
प्रसंस्करण प्रगति अंक 22020डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
प्रसंस्करण प्रगति अंक 12020डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
प्रसंस्करण प्रगति अंक 22019डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
प्रसंस्करण प्रगति अंक 12019डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
प्रसंस्करण प्रगति अंक 22018डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
प्रसंस्करण प्रगति अंक 12018डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
प्रसंस्करण प्रगति अंक 22018डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
प्रसंस्करण प्रगति अंक 12018डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
सितंबर-अक्टूबर, 20182018डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
सितंबर 20182018डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
जुलाई2006डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
अगस्त2006डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
सितंबर2006डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
अक्टूबर2006डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
नवंबर2006डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
दिसंबर2006डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
जनवरी2007डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
फ़रवरी2007डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
मार्च2007डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
अप्रैल2007डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
मई2007डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
जून2007डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
जुलाई2007डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
अगस्त2007डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
सितंबर2007डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
अक्टूबर2007डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
नवम्बर2007डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
दिसंबर2007डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
जनवरी2008डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
फ़रवरी2008डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
मार्च2008डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
अप्रैल2008डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
मई2008डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
जून2008डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
जुलाई2008डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
अगस्त2008डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
सितंबर2008डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
अक्टूबर2008डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
नवंबर2008डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
दिसंबर2008डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
जनवरी2009डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
फरवरी2009डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
मार्च2009डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
अप्रैल2009डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
मई2009डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
जून2009डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
जुलाई2009डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
अगस्त2009डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
सितंबर2009डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
अक्टूबर2009डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
दिसंबर2009डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
जनवरी2010डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
फरवरी2010डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
मार्च2010डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
अप्रैल2010डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
मई2010डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
जून2010डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
जुलाई2010डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
अगस्त2010डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
सितंबर2010डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
अक्टूबर2010डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
नवंबर2010डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
दिसंबर2010डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
जनवरी2011डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
फरवरी2011डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
मार्च2011डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
अप्रैल2011डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
मई2011डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
जून2011डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
जुलाई2011डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
अगस्त2011डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
सितंबर2011डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
अक्टूबर2011डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
नवम्बर-दिसम्बर2011डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
जनवरी-फरवरी2012डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
मार्च अप्रैल मई2012डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
मई2012डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
जून-अगस्त2012डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
सितम्बर-अक्टूबर2012डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
नवंबर - दिसंबर2012डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
जनवरी-फरवरी2013डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
मार्च - जून2013डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
जुलाई-अगस्त2013डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
सितम्बर-अक्टूबर2013डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
नवंबर-दिसंबर2013डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)
जनवरी-फरवरी2014डाउनलोड – (भाषा – अंग्रेजी)